+420 739 333 444 info@vidda.cz

Zásady ochrany osobních údajů

.VIISpolečnost STARS LOVE FASHION s.r.o. se sídlem Elišky Krásnohoroské 9/134, Praha 1 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) přijala v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a související právní předpisy tyto pravidla, prostřednictvím kterých Správce informuje své zákazníky a potenciální zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce týkající se koncept storu Vidda.

 

I. Které osobní údaje zpracováváme

I. 1. Údaje zadané zákazníkem/potencionálním zákazníkem

Vyplněním registračních údajů (online/off-line) či odevzdáním vizitky nám udělujete svůj souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, zejména údajů, které jsou definovány v článku 4 GDPR.

 

II. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

II. 1. Marketingové využití údajů

Správce je na základě platných právních předpisů oprávněn používat osobní údaje zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl, přičemž platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem správce.

Ve všech ostatních případech zpracovává Správce osobní údaje zákazníků či potenciálních zákazníků s jejich souhlasem. Jedná se typicky o případy, kdy potenciální zákazník souhlasí se zasíláním newsletterů či jiných obchodních sdělení ze strany Správce. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu s jejich zpracováním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Pokud je souhlas udělen, uděluje se na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, lze jej však kdykoli odvolat.

III. Způsoby a prostředky zpracování

III.1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje dle článku 1 výše prostřednictvím online či offline registrace nebo během osobních setkáních. Osobní údaje v článku 1 a 2 jsou tedy zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či manuálním způsobem. V případě potřeby však mohou být zpracovávány i manuálně v podobě listinné, např. prostřednictvím vyplněných dotazníků. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systému Správce, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

III.2. Správce přijal a zapracoval taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

III.3. V oblasti automatizovaného zpracování pak Správce přijal taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel).

IV. Předávání a zpřístupnění osobních údajů

IV.1. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně Správcem s tím, že ke zpracování osobních údajů může Správce také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely.

IV.2. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí Správce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

V. Sociální sítě

V.1. Webové stránky Správce obsahují též odkazy na sociální sítě, jako například ikonu Facebook nebo Instagram. Tyto sociální sítě mohou zpracovávat údaje zákazníka či návštěvníka webové stránky, jako například IP adresu, navštívené stránky či mohou implementovat cookies do prohlížeče zákazníka nebo návštěvníka webové stránky. Zpracování těchto údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

VI. Právo na informace

VI.1. Subjekt údajů má vždy právo na přístup k osobním údajům, které o něm Správce uchovává.  Přehled těchto údajů si subjekt údajů může vyžádat kontaktováním Správce na info@vidda.cz. V případě emailové žádosti do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

VI.2. Správce má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. Právo na opravu

VII.1. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu se zájmy subjektu údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je subjekt údajů oprávněn:

VII.1.1. požádat Správce o vysvětlení,

VII.1.2. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

VII.2. V případě, že je tento požadavek oprávněný, je Správce povinen odstranit tento nežádoucí stav bez zbytečného odkladu. Pokud Správce nevyhoví žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

VII.3. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu Správce (včetně přímého marketingu), může subjekt údajů vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

VIII. Změny v pravidlech ochrany osobních údajů 

VIII.1. Správce může upravovat tyto pravidla dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto pravidla včetně příslušných změn.

IX. Kontaktujte nás  

IX.1. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností může zákazník či potenciální zákazník kontaktovat Správce na adrese:
Vidda fashion&living concept store, Elišky Krásnohoroské 9/134, 110 00 Praha 1, emailem na info@vidda.cz nebo telefonicky +420 739 333 444.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1. 2024